WordPress pruža mogućnost komentiranja sadržaja objavljenog na web stranici. Komentari mogu biti omogućeni za sve posjetitelje web stranice ili ograničeni na samo registrirane korisnike. Također, komentare možete i naknadno promijeniti ili obrisati kao administrator stranice na kojoj su komentari obajvljeni. U nadzornoj ploči komentare možete i u potpunosti onemogućiti.

Upravljanje komentarima vrši se u nadzornoj ploči na poveznici “Komentari” ili pojedinačno za svaki post ili stranicu. Opcije komentara moguće je promijeniti na poveznici Postavke -> Rasprava.

Za Vašu web stranicu moguće je dodati više korisnika koji mogu imati različite uloge i samim time manje ili više ovlasti. Video upute za upravljanje korisnicima nalaze se u videu br.5 na adresi:

http://www.from.hr/cms-video-upute/pregled-wordpress-administracije/


NAPOMENA!

Samostalna instalacija i ažuriranje sustava nije omogućeno! Sustav će za Vas ažurirati administrator sustava te je moguće koristiti samo već instalirane teme i dodatke.